Hemochromatoza to uwarunkowana genetycznie choroba metaboliczna, w której dochodzi do  zwiększonego wchłaniania żelaza w jelicie cienkim, co prowadzi do nadmiernego gromadzenia się żelaza w tkankach – szczególnie w wątrobie, trzustce, sercu, stawach i przysadce mózgowej, co z kolei powoduje uszkodzenie tych narządów. Powikłaniem hemochromatozy jest marskość wątroby, która może prowadzić do rozwoju raka wątrobowokomórkowego. Najczęstszą przyczyną hemochromatozy są mutacje w genie HFE. Przyjmuje się, że częstość nosicielstwa nieprawidłowego genu HFE dotyczy 1 osoby na 10 mieszkańców Europy, zaś około 4,4% populacji polskiej jest nosicielami najczęstszej mutacji. Hemochromatoza wrodzona typu 1 (klasyczna) to najczęstsza dziedziczna forma przeładowania organizmu żelazem, zależna od mutacji genu HFE. Hemochromatoza wrodzona typu 2 (młodzieńcza) jest związana z mutacjami genu HJV kodującego hemojuwelinę (podtyp 2A) lub genu HAMP kodującego hepcydynę (podtyp 2B)1. Hemochromatoza wrodzona typu 3 jest związana z mutacjami genu TFR2 kodującego receptor transferryny typu 2 (TFR2) i warunkuje również niedobór hepcydyny2. Hemochromatoza wrodzona typu 3 (choroba ferroportynowa) to jedyna postać hemochromatozy wrodzonej o dziedziczeniu autosomalnym dominującym, uwarunkowana mutacją genu SLC40A1 kodującego FPN3

1 Papanikolaou G., Samuels M.E., Ludwig E.H. i wsp.: Mutations in HFE2 cause iron overload in chromosome 1q-linked juvenile hemochromatosis. Nat. Genet., 2004; 36: 77–82.
2 Camaschella C., Roetto A., Cali A. i wsp.: The gene TFR2 is mutated in a new type of haemochromatosis mapping to 7q22. Nat. Genet., 2000; 25: 14–15.
3 Donovan A., Brownlie A., Zhou Y. i wsp.: Positional cloning of zebrafish ferroportin1 identifies a conserved vertebrate iron exporter. Nature, 2000; 403: 776–781.

Informacja o badaniu

Procedura diagnostyczna oceny ryzyka wystąpienia hemochromatozy dziedzicznej (częstego dziedziczącego się w sposób autosomalny recesywny zaburzenia metabolizmu żelaza, prowadzącego do postępującej akumulacji żelaza) związanej m. in. z  mutacją genu HFE oparta na  metodzie multiplex PCR z wykorzystaniem sekwenatora SeqStudio Genetic Analyzer (Applied Biosystems) i  zestawu Devyser HFE v.2, który obejmuje diagnostykę w kierunku najczęściej występujących (80-95% przypadków) wariantów nieprawidłowych w genie HFE (Tabela I).

Tabela I. Badane warianty genu HFE

Gen/locus/sekwencja referencyjna Badany wariant Genotyp wg HGVS v.20.05 na poziomie DNA/na poziomie białka Pakiet badań
HFE/6p22.2

NG_008720.2

NM_000410.4

c.845G>A

(rs1800562)

NM_000410.4:c.845G>A

NP_000401.1:p.(Cys282Tyr)

Hemochromatoza etap I
c.187C>G

(rs1799945)

NM_000410.4:c.187C>G

NP_000401.1:p.(His63Asp)

c.193A>T

(rs1800730)

NM_000410.4:c.193A>T

NP_000401.1:p.(Ser65Cys)

Badania przeprowadza się w obecności kontroli uzyskując dla nich prawidłowe wyniki. Za WYNIK PRAWIDŁOWY uznaje się brak wariantów patogennych w obrębie analizowanej sekwencji, w obu allelach badanych genów. Wynik prawidłowy nie wyklucza obecności nieprawidłowych wariantów w  pozostałych fragmentach genów objętych badaniem. Prawidłowy wynik NIE WYKLUCZA nosicielstwa wariantów patogennych w innych genach związanych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia hemochromatozy. WYNIK NIEPRAWIDŁOWY to obecność, w obrębie analizowanej sekwencji, wariantów patogennych/prawdopodobnie patogennych/o nieznanym znaczeniu w  układzie homo- lub heterozygotycznym w którymkolwiek z analizowanych genów.

Wskazanie do badania
  • Stwierdzenie hemochromatozy wrodzonej u członków rodziny, a zwłaszcza krewnych I stopnia
  • Podejrzenie choroby na podstawie wyników badań biochemicznych
  • Występowanie objawów klinicznych, które mogą sugerować hemochromatozę
Materiał do badania

Krew pełna pobrana na EDTA (Pacjent nie musi być na czczo).

Uwaga! Jeśli Pacjent miał przetaczaną krew, należy odczekać min. 2 miesiące przed pobraniem krwi do badania genetycznego.

Skierowanie

Badanie możesz wykonać w ramach kontraktu NFZ po kwalifikacji Pacjenta w  Poradni Genetycznej na  podstawie wywiadu rodzinnego i dokumentacji medycznej (konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego do Poradni Genetycznej, który ma  podpisaną umowę z NFZ) lub odpłatnie jako badanie prywatne.

Czas oczekiwania

Do 20 dni roboczych.

Cena badania

Informacja o badaniu

Procedura diagnostyczna oceny ryzyka wystąpienia hemochromatozy dziedzicznej (częstego dziedziczącego się w sposób autosomalny recesywny zaburzenia metabolizmu żelaza, prowadzącego do postępującej akumulacji żelaza) związanej m. in. z  obecnością nieprawidłowych wariantów genów: HFE2A (HJV) oraz  HAMP (Tabela I) oparta na metodzie sekwencjonowania z wykorzystaniem sekwenatora SeqStudio Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Obecność nieprawidłowych wariantów w ww. genach zwiększa ryzyko wystąpienia hemochromatozy młodzieńczej ( w przypadku mutacji w  genie HFE2 – podtyp 2A; w  przypadku mutacji w genie HAMP – podtyp 2B).

Tabela I. Badane warianty genu HJV i HAMP

Gen/locus/ sekwencja referencyjna Badany wariant Genotyp wg HGVS v.20.05 na poziomie DNA/na poziomie białka Pakiet badań
HFE2A (HJV)/1q21.1

NG_011568.1

NM_213653.4

c.959G>T

(rs74315323)

NM_213653.4:c.959G>T

NP_998818.1:p.(Gly320Val)

Hemochromatoza etap II
HAMP/19q13.12

NG_011563.2

NM_021175.4

c.95del

(rs1189025914)

NM_021175.4:c.95del

NP_066998.1:p.(Gly32fs)

c.166C>T

(rs104894695)

NM_021175.4:c.166C>T

NP_066998.1:p.(Arg56Ter)

c.208T>C

(rs1374259518)

NM_021175.4:c.208T>C

NP_066998.1:p.(Cys70Arg)

c.233G>A NM_021175.4:c.233G>A

NP_066998.1:p.(Cys78Tyr)

Badania przeprowadza się w obecności kontroli uzyskując dla nich prawidłowe wyniki. Za WYNIK PRAWIDŁOWY uznaje się brak wariantów patogennych w obrębie analizowanej sekwencji, w obu allelach badanych genów. Wynik prawidłowy nie wyklucza obecności nieprawidłowych wariantów w  pozostałych fragmentach genów objętych badaniem. Prawidłowy wynik NIE WYKLUCZA nosicielstwa wariantów patogennych w innych genach związanych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia hemochromatozy. WYNIK NIEPRAWIDŁOWY to obecność, w obrębie analizowanej sekwencji, wariantów patogennych/prawdopodobnie patogennych/o nieznanym znaczeniu w  układzie homo- lub heterozygotycznym w którymkolwiek z analizowanych genów.

Wskazanie do badania
  • Stwierdzenie hemochromatozy wrodzonej u członków rodziny, a zwłaszcza krewnych I stopnia
  • Podejrzenie choroby na podstawie wyników badań biochemicznych
  • Występowanie objawów klinicznych, które mogą sugerować hemochromatozę
Materiał do badania

Krew pełna pobrana na EDTA (Pacjent nie musi być na czczo).

Uwaga! Jeśli Pacjent miał przetaczaną krew, należy odczekać min. 2 miesiące przed pobraniem krwi do badania genetycznego.

Skierowanie

Badanie możesz wykonać w ramach kontraktu NFZ po kwalifikacji Pacjenta w  Poradni Genetycznej na  podstawie wywiadu rodzinnego i dokumentacji medycznej (konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego do Poradni Genetycznej, który ma  podpisaną umowę z NFZ) lub odpłatnie jako badanie prywatne.

Czas oczekiwania

Do 20 dni roboczych.

Cena badania

Informacja o badaniu

Procedura diagnostyczna oceny ryzyka wystąpienia hemochromatozy dziedzicznej (częstego dziedziczącego się w sposób autosomalny recesywny zaburzenia metabolizmu żelaza, prowadzącego do  postępującej akumulacji żelaza) związanej m. in. z  rzadkimi nieprawidłowymi wariantami genów SLC40A1, TFR2 i HFE (Tabela I) oparta na metodzie sekwencjonowania z wykorzystaniem sekwenatora SeqStudio Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Obecność nieprawidłowych wariantów w  ww.  regionach genów SLC40A1, TFR2 i HFE zwiększa ryzyko wystąpienia hemochromatozy.

Tabela I. Badane warianty genu HFE, SLC40A1 i TFR2

Gen/locus/ sekwencja referencyjna Badany wariant Genotyp wg HGVS v.20.05 na poziomie DNA/na poziomie białka Pakiet badań
HFE/6p22.2NG_008720.2NM_000410.3 c.502G>T(rs146519482) NM_000410.3:c.502G>TNP_000401.1:p.(Glu168Ter) Hemochromatoza etap III
c.848>C(rs111033563) NM_000410.3:c.848A>CNP_000401.1:p.(Gln283Pro)
c.211C>T NM_000410.3:c.211C>TNP_000401.1:p.(R71X)
SLC40A1/2q32.2NG_009027.1NM_014585.6 c.546G>T
(rs104893670)
NM_014585.6:c.546G>TNP_055400.1:p.(Gln182His)
c.238G>A NM_014585.6:c.238G>ANP_055400.1:p.(Gly80Ser)
TFR2/7q22.1NG_007989.1NM_003227.4 c.313C>T
(rs80338878)
NM_003227.4:c.313C>TNP_003218.2:p.(Arg105Ter)
c.64G>A
(rs80338876)
NM_003227.4:c.64G>ANP_003218.2:p.(Val22Ile)

Badania przeprowadza się w obecności kontroli uzyskując dla nich prawidłowe wyniki. Za WYNIK PRAWIDŁOWY uznaje się brak wariantów patogennych w obrębie analizowanej sekwencji, w obu allelach badanych genów. Wynik prawidłowy nie wyklucza obecności nieprawidłowych wariantów w  pozostałych fragmentach genów objętych badaniem. Prawidłowy wynik NIE WYKLUCZA nosicielstwa wariantów patogennych w innych genach związanych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia hemochromatozy. WYNIK NIEPRAWIDŁOWY to obecność, w obrębie analizowanej sekwencji, wariantów patogennych/prawdopodobnie patogennych/o nieznanym znaczeniu w  układzie homo- lub heterozygotycznym w którymkolwiek z analizowanych genów.

Wskazanie do badania
  • Stwierdzenie hemochromatozy wrodzonej u członków rodziny, a zwłaszcza krewnych I stopnia
  • Podejrzenie choroby na podstawie wyników badań biochemicznych
  • Występowanie objawów klinicznych, które mogą sugerować hemochromatozę
Materiał do badania

Krew pełna pobrana na EDTA (Pacjent nie musi być na czczo).

Uwaga! Jeśli Pacjent miał przetaczaną krew, należy odczekać min. 2 miesiące przed pobraniem krwi do badania genetycznego.

Skierowanie

Badanie możesz wykonać w ramach kontraktu NFZ po kwalifikacji Pacjenta w  Poradni Genetycznej na  podstawie wywiadu rodzinnego i dokumentacji medycznej (konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego do Poradni Genetycznej, który ma  podpisaną umowę z NFZ) lub odpłatnie jako badanie prywatne.

Czas oczekiwania

Do 20 dni roboczych.

Cena badania