Szacuje się, że około 12% ciąż kończy się poronieniem samoistnym, zwykle w pierwszym trymestrze ciąży. Poronienie samoistne niewątpliwie jest dramatem dla pary starającej się o  dziecko, a brak wiedzy na temat przyczyny poronienia i tym samym lęk, że kolejna ciąża również może skończyć się niepowodzeniem, stanowią duże obciążenie psychiczne.

Poronienia nawracające (trzy i więcej następujących po sobie utrat wczesnych ciąż) dotyczą ok. 1% kobiet. W praktyce klinicznej już dwa następujące po sobie poronienia stanowią wskazanie do wykonania badań diagnostycznych, które pozwolą ustalić ich przyczyny, określić ryzyko kolejnego poronienia oraz wdrożyć odpowiednią terapii.

Możliwość ustalenie przyczyny poronienia pozwala prognozować odnośnie szansy utrzymania się kolejnych ciąż, ustalić kierunek działań terapeutycznych, a w przypadku pary, która musiała zmierzyć się z utratą ciąży, ma jednocześnie ważne znaczenie psychologiczne.

Informacja o badaniu

Dwa poronienia samoistne stanowią wskazanie do określenia kariotypu obojga partnerów. Badanie kariotypu z limfocytów krwi obwodowej polega na analizie liczbowej i strukturalnej chromosomów człowieka. Ma na celu wykrycie nieprawidłowości w ich budowie i liczbie. Badanie kariotypu jest bezwzględnie wskazane w diagnostyce niepłodności. Zaburzenia liczby lub struktury chromosomów mogą stanowić przyczynę niepowodzeń rozrodu, ale także wiązać się z wystąpieniem ewentualnych wad czy chorób genetycznych, jakie rodzice mogą nieświadomie przekazać dziecku. Ponadto występowanie aberracji chromosomowych wpływa również na występowanie trudności z  donoszeniem ciąży i może także przyczyniać się do samoistnych poronień.

Wskazanie do badania
 • Niepowodzenia ciąży – nawracające poronienia lub martwy płód
 • Wady rozwojowe u dziecka zmarłego po porodzie
 • Wykrycie aberracji chromosomowej u płodu – niepłodność o nieznanej etiologii
 • Zaburzenia płodności
 • Niepłodność o nieznanej etiologii
 • Azoospermia lub oligozoospermia w badaniu nasienia
 • Przygotowanie do procedury zapłodnienia in vitro
 • Pierwotny lub wtórny brak miesiączki
 • Brak cech dojrzewania płciowego lub cechy przedwczesnego dojrzewania płciowego
 • Nieprawidłowa budowa narządów płciowych
 • Kliniczne zaburzenia wzrostu – nisko lub wysokorosłość
 • Zaburzenia o podłożu genetycznym w wywiadzie rodzinnym
 • Wystąpienie u Pacjenta wad rozwojowych i/lub cech dysmorficznych
Materiał do badania

Limfocyty krwi obwodowej.

Uwaga! Jeśli Pacjent miał przetaczaną krew, należy odczekać min. 2 miesiące przed pobraniem krwi do badania genetycznego.

Skierowanie

Wymagane jest skierowanie z Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) do Poradni Genetycznej oraz historia choroby, wypisy ze szpitali i inne wyniki badań.

Czas oczekiwania
 • Badanie z NFZ – czas oczekiwania na wynik do 6 tyg.
 • Badanie prywatne – czas oczekiwania do 3 tyg.

Cena badania

Informacja o badaniu

Badanie pozwala określić czy przyczyną poronienia były nieprawidłowości chromosomowe u płodu. Umożliwia określenie płci płodu. Uzyskanie wyniku potwierdzającego obecność aberracji chromosomowych w materiale z poronienia stanowi jedno ze wskazań do dalszej diagnostyki przyszłych rodziców, a także rozważenia badań preimplantacyjnych.

Wskazanie do badania
Materiał do badania

Tkanki płodu.

Skierowanie

Badanie wykonywane jest tylko prywatnie. Do wykonania badania metoda FISH lub metodą PCR potrzebne jest skierowanie na badanie wystawione przez lekarza z oddziału ginekologiczno-położniczego.

Czas oczekiwania

Do 3 tygodni.

Cena badania

Informacja o badaniu

Celem badania jest amplifikacja fragmentu genu amelogeniny, znajdującego się w  chromosomach X i  Y, fragmentu genu SRY zlokalizowanego w  chromosomie Y oraz powtórzeń centromerowych „alphoid” do identyfikacji płci genetycznej płodu w materiale poronnym nieutrwalonym z wykorzystaniem specyficznych starterów oraz amplifikatora Termocykler Biometra Professional. Amelogenina to główne białko macierzy pozakomórkowej w  zawiązku zęba. Ludzkie sekwencje kodujące amelogeninę obecne są w  krótkim ramieniu chromosomu X oraz blisko centromeru w  chromosomie Y. Homologia sekwencji genu amelogeniny w obu chromosomach płci wynosi ok.  90%. Amplifikacja fragmentu genu amelogeniny przy użyciu jednej pary starterów pozwala na  uzyskanie fragmentu o długości 788 pz swoistego dla  chromosomu Y i fragmentu o  wielkości 977 pz swoistego dla chromosomu X. Analizę wykonuje się z wykorzystaniem metody PCR i  elektroforezy w 2% żelu agarozowym. W  przypadku płci żeńskiej na żelu obserwuje się jeden prążek odpowiadający fragmentowi o długości 977 pz, a w przypadku płci męskiej 2  prążki odpowiadające fragmentom o  długości 977pz i 788 pz. Dla powtórzeń centromerowych w  przypadku płci żeńskiej obecny jest prążek odpowiadający fragmentowi o długości 170 pz, a  przypadku płci męskiej prążek odpowiadający fragmentowi o długości 170 pz i 130 pz.

Wskazanie do badania
Materiał do badania

Kosmki kosmówki.

Skierowanie

Badanie wykonywane jest tylko prywatnie. Do wykonania badania metodą PCR wymagane jest skierowanie na badanie wystawione przez lekarza z oddziału ginekologiczno-położniczego.

Czas oczekiwania

Do 5 dni roboczych.

Cena badania

Wśród przyczyn poronień samoistnych istotną rolę odgrywają czynniki genetyczne, stąd  badania genetyczne stanowią ważną część diagnostyki. Jednym z takich badań, jest  badanie w kierunku trombofilii wrodzonej – genetycznej skłonności do tworzenia się zakrzepów żylnych, rzadziej tętniczych. Trombofilia może prowadzić do poronienia, w tym również do poronień nawracających, wewnątrzmacicznej śmierci płodu, przedwczesnego oddzielenia się łożyska, a  także stanu przedrzucawkowego. Przeprowadzenie wywiadu w  kierunku trombofilii jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i  Położników u wszystkich kobiet z powtarzającymi się poronieniami. Wspomniany wywiad obejmuje pytania dotyczące występowania choroby zakrzepowo-zatorowej, udarów, zawałów, zakrzepicy żylnej oraz choroby wieńcowej zarówno u Pacjentki, jak i u jej krewnych pierwszego stopnia. W  przypadku dodatniego wywiadu konieczne jest wykonanie diagnostyki m. in. w kierunku mutacji typu Leiden czynnika V, mutacji genu protrombiny. Szacuje się, że mutacja Leiden w  czynniku V odpowiada za ok. 20% powikłań położniczych, zaś mutacja w genie protrombiny dotyczy ok. 10% przypadków.

Informacja o badaniu

Badanie pozwala na ocenę ryzyka zaburzeń układu krzepnięcia związanego z  mutacją genów: MTHFR, F2  (Protrombiny), F5 (V Leiden, R2) oraz  SERPINE 1 (PAI-1) (Tabela I) opartego na  metodzie multiplex PCR z  wykorzystaniem sekwenatora SeqStudio Genetic Analyzer (Applied Biosystems) i  zestawu Devyser Thrombophilia, który obejmuje diagnostykę Czynnika V Leiden, G1691A/R506Q (jeden z  najważniejszych genetycznych czynników ryzyka wystąpienia trombofilii, którego mutacja występuje u 20-50% pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową); Czynnika V R2, H1299R (heterozygotyczność FV R2 i FV Leiden jest związana ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy żylnej, w  porównaniu do  obserwowanego czynnika FV Leiden heterozygot występującego samodzielnie); Protrombiny/Czynnik II, G20210A (nosiciele mutacji mają podwyższone ryzyko zakrzepicy, znacznie zwiększone ryzyko w połączeniu z mutacją FV Leiden); MTHFR (5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase), C677T (homozygotyczne predyspozycje do zakrzepicy w  obecności dodatkowych czynników ryzyka); MTHFR, A1298C (związek heterozygotyczności dla MTHFR C677T i MTHFR A1298C jest uważany za czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych) i  PAI-1/SERPINE1 4G/5G (Inhibitor Aktywatora Plazminogenu) – allel 4G jest uważany za łagodny czynnik ryzyka VTE i zawału mięśnia sercowego.

Enzym reduktaza metylenotetrahydrofolianu kodowany przez gen MTHFR jest zaangażowany w przemiany kwasu foliowego warunkującego prawidłowy rozwój układu nerwowego płodu, serca i  twarzoczaszki. Wskazany enzym odpowiada również za właściwe stężenie homocysteiny w surowicy krwi. W przypadku osób, u których występuje polimorfizm C677T genu MTHFR w układzie heterozygotycznym (CT) aktywność enzymu jest obniżona do 60% w porównaniu do aktywności wyjściowej, natomiast u homozygot (TT) do 30%.  Polimorfizm A1298C zarówno w wariancie hetero- jak i homozygotycznym charakteryzuje się łagodniejszą manifestacją kliniczną. Obniżenie aktywności enzymu prowadzi z kolei do zwiększenia stężenia homocysteiny, która w przypadku kobiet ciężarnych wywiera działanie embriotoksyczne, zaburzając zagnieżdżenie zarodka, a także skutkuje obniżonym stężeniem folianów. Z kolei u kobiet będących nosicielkami nieprawidłowego wariantu genu protrombiny (G20210A) stwierdza się zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia poronień, zwłaszcza we wczesnej ciąży, a także odklejenia łożyska. U kobiet ciężarnych nosicielstwo heterozygotycznego wariantu genu FV (G1691A) może prowadzić do poronień (II trymestr ciąży),  wystąpienia stanu przedrzucawkowego, odklejenia łożyska i obumarcia płodu.

Obecność genotypu 4G/4G wiąże się ze zwiększonym stężeniem PAI-1 w surowicy krwi, co powoduje redukcję nasilenia fibrynolizy.

Tabela I. Badane warianty genów MTHFR, F2, F5, PAI-1.

Gen/locus/ sekwencja referencyjna Badany wariant Genotyp wg HGVS v.20.05 na poziomie DNA/na poziomie białka
Protrombina/11p11.2

NM_000506.5

G20210A

(rs1799963)

NM_000506.5:c.*97G>A

Region 3’UTR genu

F5/1q24.2 

NM_000130.5

R506Q

(rs6025)

NM_000130.5:c.1601G>A 

NP_000121.2:p.(Arg534Gln) 

H1299R

(rs1800595)

NM_000130.5:c.3980A>G

NP_000121.2:p.(His1327Arg)

PAI-1/7q22.1

NG_013213.1

675 4G/5G (rs1799889) NG_013213.1:g.[4332dup];[4329_4332=]

Region promotorowy genu

MTHFR/1p36.2

NM_005957.5

C677T

(rs1801133)

NM_005957.5:c.665C>T

NP_005948.3:p.(Ala222Val)

MTHFR/1p36.2 A1298C

(rs1801131)

NM_005957.5:c.1286A>C

NP_005948.3:p.(Glu429Ala)

Wskazanie do badania
 • U Pacjentów, u których w rodzinie wystąpiły zaburzenia zatorowo-zakrzepowe
 • W przypadku wystąpienia epizodu zatorowości płucnej lub udaru mózgu w młodym wieku
 • U kobiet przed podjęciem decyzji o stosowaniu antykoncepcji hormonalnej lub przed rozpoczęciem hormonalnej terapii zastępczej
 • W przypadku martwego urodzenia lub poronienia płodu bez wad rozwojowych po pierwszym trymestrze ciąży.
 • U dotychczas zdrowych osób narażonych na dodatkowe środowiskowe czynniki ryzyka, takie, jak operacja i unieruchomienie, choroba nowotworowa, niewydolność krążenia, miażdżyca zarostowa tętnic, hipercholesterolemia, cukrzyca, otyłość, palenie tytoniu, a także w  przypadku ciąży, połogu oraz u osób powyżej 60 r.ż.
 • Dodatkowo – w przypadku stwierdzenia występowania predyspozycji genetycznej do choroby zakrzepowo-zatorowej u któregoś z członków rodziny zaleca się wykonanie badań również wśród krewnych Pacjenta.
Materiał do badania

Krew pełna pobrana na EDTA (Pacjent nie musi być na czczo).

Uwaga! Jeśli Pacjent miał przetaczaną krew, należy odczekać min. 2 miesiące przed pobraniem krwi do badania genetycznego.

Skierowanie

Badanie można wykonać w ramach kontraktu NFZ po kwalifikacji Pacjenta w  Poradni Genetycznej na  podstawie wywiadu rodzinnego i dokumentacji medycznej (konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego do Poradni Genetycznej, który ma  podpisaną umowę z NFZ) lub odpłatnie jako badanie prywatne.

Czas oczekiwania

Do 20 dni roboczych.

Cena badania

Informacja o badaniu

Procedura diagnostyczna oceny ryzyka zaburzeń układu krzepnięcia związanego z obecnością nieprawidłowych wariantów genów PROS1 i PROC (Tabela I) oparta na metodzie sekwencjonowania z  wykorzystaniem sekwenatora SeqStudio Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Obecność wariantów nieprawidłowych w ww. genach zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń układu krzepnięcia związane z  niedoborem biała C lub S.

Tabela I. Badane warianty genów PROS1, PROC.

Gen/locus/sekwencja referencyjna Badany wariant Genotyp wg HGVS v.20.05 na poziomie DNA/na poziomie białka
PROS1/3q11.1

NG_009813.1

NM_000313.3

c.1063C>T

(rs387906674)

LRG_572t1:c.1063C>T

LRG_572p1:p.(Arg355Cys)

c.773A>G

(rs121918473)

LRG_572t1:c.773A>G

LRG_572p1:p.(Asn258Ser)

c.2031A>T

(rs267606981)

LRG_572t1:c.2031A>T

LRG_572p1:p.(Ter677Tyr)

c.835C>T

(rs121918475)

LRG_572t1:c.835C>T

LRG_572p1:p.(Gln279Ter)

PROC/2q14.3

NG_016323.1

NM_000312.3

c.925G>A

(rs121918146)

LRG_599t1:c.925G>A

LRG_599p1:p.(Ala309Thr)

c.185A>C

(rs121918148)

LRG_599t1:c.185A>C

LRG_599p1:p.(Glu62Ala)

c.226G>A

(rs121918149)

LRG_599t1:c.226G>A

LRG_599p1:p.(Val76Met)

Badania przeprowadza się w obecności kontroli uzyskując dla nich prawidłowe wyniki. Za WYNIK PRAWIDŁOWY uznaje się brak wariantów patogennych w obrębie analizowanej sekwencji, w obu allelach badanych genów. Wynik prawidłowy nie wyklucza obecności nieprawidłowych wariantów w  pozostałych fragmentach genów objętych badaniem. Prawidłowy wynik NIE WYKLUCZA nosicielstwa wariantów patogennych w innych genach związanych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory. WYNIK NIEPRAWIDŁOWY to obecność, w obrębie analizowanej sekwencji, wariantów patogennych/prawdopodobnie patogennych/o nieznanym znaczeniu w  układzie homo- lub heterozygotycznym w którymkolwiek z analizowanych genów.

Wskazanie do badania
 • U Pacjentów, u których w rodzinie wystąpiły zaburzenia zatorowo-zakrzepowe
 • W przypadku wystąpienia epizodu zatorowości płucnej lub udaru mózgu w młodym wieku
 • U kobiet przed podjęciem decyzji o stosowaniu antykoncepcji hormonalnej lub przed rozpoczęciem hormonalnej terapii zastępczej
 • W przypadku martwego urodzenia lub poronienia płodu bez wad rozwojowych po pierwszym trymestrze ciąży.
 • U dotychczas zdrowych osób narażonych na dodatkowe środowiskowe czynniki ryzyka, takie, jak operacja i unieruchomienie, choroba nowotworowa, niewydolność krążenia, miażdżyca zarostowa tętnic, hipercholesterolemia, cukrzyca, otyłość, palenie tytoniu, a także w  przypadku ciąży, połogu oraz u osób powyżej 60 r.ż.
 • Dodatkowo – w przypadku stwierdzenia występowania predyspozycji genetycznej do choroby zakrzepowo-zatorowej u któregoś z członków rodziny zaleca się wykonanie badań również wśród krewnych Pacjenta.
Materiał do badania

Krew pełna pobrana na EDTA (Pacjent nie musi być na czczo).

Uwaga! Jeśli Pacjent miał przetaczaną krew, należy odczekać min. 2 miesiące przed pobraniem krwi do badania genetycznego.

Skierowanie

Badanie można wykonać w ramach kontraktu NFZ po kwalifikacji Pacjenta w  Poradni Genetycznej na  podstawie wywiadu rodzinnego i dokumentacji medycznej (konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego do Poradni Genetycznej, który ma  podpisaną umowę z NFZ) lub odpłatnie jako badanie prywatne.

Czas oczekiwania

Do 20 dni roboczych.

Cena badania