Informacja o badaniu

Badanie pozwala na ocenę ryzyka zaburzeń układu krzepnięcia związanego z  mutacją genów: MTHFR, F2  (Protrombiny), F5 (V Leiden, R2) oraz  SERPINE 1 (PAI-1) (Tabela I) opartego na  metodzie multiplex PCR z  wykorzystaniem sekwenatora SeqStudio Genetic Analyzer (Applied Biosystems) i  zestawu Devyser Thrombophilia, który obejmuje diagnostykę Czynnika V Leiden, G1691A/R506Q (jeden z  najważniejszych genetycznych czynników ryzyka wystąpienia trombofilii, którego mutacja występuje u 20-50% pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową); Czynnika V R2, H1299R (heterozygotyczność FV R2 i FV Leiden jest związana ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy żylnej, w  porównaniu do  obserwowanego czynnika FV Leiden heterozygot występującego samodzielnie); Protrombiny/Czynnik II, G20210A (nosiciele mutacji mają podwyższone ryzyko zakrzepicy, znacznie zwiększone ryzyko w połączeniu z mutacją FV Leiden); MTHFR (5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase), C677T (homozygotyczne predyspozycje do zakrzepicy w  obecności dodatkowych czynników ryzyka); MTHFR, A1298C (związek heterozygotyczności dla MTHFR C677T i MTHFR A1298C jest uważany za czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych) i  PAI-1/SERPINE1 4G/5G (Inhibitor Aktywatora Plazminogenu) – allel 4G jest uważany za łagodny czynnik ryzyka VTE i zawału mięśnia sercowego.

Enzym reduktaza metylenotetrahydrofolianu kodowany przez gen MTHFR jest zaangażowany w przemiany kwasu foliowego warunkującego prawidłowy rozwój układu nerwowego płodu, serca i  twarzoczaszki. Wskazany enzym odpowiada również za właściwe stężenie homocysteiny w surowicy krwi. W przypadku osób, u których występuje polimorfizm C677T genu MTHFR w układzie heterozygotycznym (CT) aktywność enzymu jest obniżona do 60% w porównaniu do aktywności wyjściowej, natomiast u homozygot (TT) do 30%.  Polimorfizm A1298C zarówno w wariancie hetero- jak i homozygotycznym charakteryzuje się łagodniejszą manifestacją kliniczną. Obniżenie aktywności enzymu prowadzi z kolei do zwiększenia stężenia homocysteiny, która w przypadku kobiet ciężarnych wywiera działanie embriotoksyczne, zaburzając zagnieżdżenie zarodka, a także skutkuje obniżonym stężeniem folianów. Z kolei u kobiet będących nosicielkami nieprawidłowego wariantu genu protrombiny (G20210A) stwierdza się zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia poronień, zwłaszcza we wczesnej ciąży, a także odklejenia łożyska. U kobiet ciężarnych nosicielstwo heterozygotycznego wariantu genu FV (G1691A) może prowadzić do poronień (II trymestr ciąży),  wystąpienia stanu przedrzucawkowego, odklejenia łożyska i obumarcia płodu.

Obecność genotypu 4G/4G wiąże się ze zwiększonym stężeniem PAI-1 w surowicy krwi, co powoduje redukcję nasilenia fibrynolizy.

Tabela I. Badane warianty genów MTHFR, F2, F5, PAI-1.

Gen/locus/ sekwencja referencyjna Badany wariant Genotyp wg HGVS v.20.05 na poziomie DNA/na poziomie białka
Protrombina/11p11.2NM_000506.5 G20210A(rs1799963) NM_000506.5:c.*97G>ARegion 3’UTR genu
F5/1q24.2 NM_000130.5 R506Q(rs6025) NM_000130.5:c.1601G>A NP_000121.2:p.(Arg534Gln) 
H1299R(rs1800595) NM_000130.5:c.3980A>GNP_000121.2:p.(His1327Arg)
PAI-1/7q22.1NG_013213.1 675 4G/5G (rs1799889) NG_013213.1:g.[4332dup];[4329_4332=]Region promotorowy genu
MTHFR/1p36.2NM_005957.5 C677T(rs1801133) NM_005957.5:c.665C>TNP_005948.3:p.(Ala222Val)
MTHFR/1p36.2 A1298C(rs1801131) NM_005957.5:c.1286A>CNP_005948.3:p.(Glu429Ala)

Badanie przeprowadza się z zastosowaniem wymaganych kontroli i zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi. Za wynik PRAWIDŁOWY uznaje się brak zmiany w badanych wariantach allelicznych względem sekwencji referencyjnej. Nie można jednocześnie wykluczyć obecności mutacji/polimorfizmów w regionach genu innych niż badane. Prawidłowy wynik nie wyklucza także nosicielstwa mutacji/polimorfizmów innych genów związanych ze zwiększonym ryzykiem wystąpieniem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Wynik NIEPRAWIDŁOWY to obecność zmiany typu mutacja w badanym wariancie względem sekwencji referencyjnej w układzie homo- lub heterozygotycznym.

Dla wariantów polimorficznych określa się jedynie układ alleliczny (homozygota lub heterozygota). Znaczenie kliniczne wariantów polimorficznych należy rozważyć zgodnie z aktualną wiedzą naukowo-medyczną oraz w odniesieniu do stanu klinicznego Pacjenta.

Zapraszamy na badania.

Wskazanie do badania
 • U Pacjentów, u których w rodzinie wystąpiły zaburzenia zatorowo-zakrzepowe
 • W przypadku wystąpienia epizodu zatorowości płucnej lub udaru mózgu w młodym wieku
 • U kobiet przed podjęciem decyzji o stosowaniu antykoncepcji hormonalnej lub przed rozpoczęciem hormonalnej terapii zastępczej
 • W przypadku martwego urodzenia lub poronienia płodu bez wad rozwojowych po pierwszym trymestrze ciąży.
 • U dotychczas zdrowych osób narażonych na dodatkowe środowiskowe czynniki ryzyka, takie, jak operacja i unieruchomienie, choroba nowotworowa, niewydolność krążenia, miażdżyca zarostowa tętnic, hipercholesterolemia, cukrzyca, otyłość, palenie tytoniu, a także w  przypadku ciąży, połogu oraz u osób powyżej 60 r.ż.
 • Dodatkowo – w przypadku stwierdzenia występowania predyspozycji genetycznej do choroby zakrzepowo-zatorowej u któregoś z członków rodziny zaleca się wykonanie badań również wśród krewnych Pacjenta.
Materiał do badania

Krew pełna pobrana na EDTA (Pacjent nie musi być na czczo).

Uwaga! Jeśli Pacjent miał przetaczaną krew, należy odczekać min. 2 miesiące przed pobraniem krwi do badania genetycznego.

Skierowanie

Badanie można wykonać w ramach kontraktu NFZ po kwalifikacji Pacjenta w  Poradni Genetycznej na  podstawie wywiadu rodzinnego i dokumentacji medycznej (konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego do Poradni Genetycznej, który ma  podpisaną umowę z NFZ) lub odpłatnie jako badanie prywatne.

Czas oczekiwania

Do 20 dni roboczych.

Cena badania

Informacja o badaniu

Procedura diagnostyczna oceny ryzyka zaburzeń układu krzepnięcia związanego z obecnością nieprawidłowych wariantów genów PROS1 i PROC (Tabela I) oparta na metodzie sekwencjonowania z  wykorzystaniem sekwenatora SeqStudio Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Obecność wariantów nieprawidłowych w ww. genach zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń układu krzepnięcia związane z  niedoborem biała C lub S.

Tabela I. Badane warianty genów PROS1, PROC.

Gen/locus/ sekwencja referencyjna Badany wariant Genotyp wg HGVS v.20.05 na poziomie DNA/na poziomie białka
PROS1/3q11.1

NG_009813.1

NM_000313.3

c.1063C>T

(rs387906674)

LRG_572t1:c.1063C>T

LRG_572p1:p.(Arg355Cys)

c.773A>G

(rs121918473)

LRG_572t1:c.773A>G

LRG_572p1:p.(Asn258Ser)

c.2031A>T

(rs267606981)

LRG_572t1:c.2031A>T

LRG_572p1:p.(Ter677Tyr)

c.835C>T

(rs121918475)

LRG_572t1:c.835C>T

LRG_572p1:p.(Gln279Ter)

PROC/2q14.3

NG_016323.1

NM_000312.3

c.925G>A

(rs121918146)

LRG_599t1:c.925G>A

LRG_599p1:p.(Ala309Thr)

c.185A>C

(rs121918148)

LRG_599t1:c.185A>C

LRG_599p1:p.(Glu62Ala)

c.226G>A

(rs121918149)

LRG_599t1:c.226G>A

LRG_599p1:p.(Val76Met)

Badanie przeprowadza się z zastosowaniem wymaganych kontroli i zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi. Za wynik PRAWIDŁOWY uznaje się brak zmiany w badanych wariantach allelicznych względem sekwencji referencyjnej. Nie można jednocześnie wykluczyć obecności mutacji/polimorfizmów w regionach genu innych niż badane. Prawidłowy wynik nie wyklucza także nosicielstwa mutacji/polimorfizmów innych genów związanych ze zwiększonym ryzykiem wystąpieniem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Wynik NIEPRAWIDŁOWY to obecność zmiany typu mutacja w badanym wariancie względem sekwencji referencyjnej w układzie homo- lub heterozygotycznym.

Zapraszamy na badania.

Wskazanie do badania
 • U Pacjentów, u których w rodzinie wystąpiły zaburzenia zatorowo-zakrzepowe
 • W przypadku wystąpienia epizodu zatorowości płucnej lub udaru mózgu w młodym wieku
 • U kobiet przed podjęciem decyzji o stosowaniu antykoncepcji hormonalnej lub przed rozpoczęciem hormonalnej terapii zastępczej
 • U dotychczas zdrowych osób narażonych na dodatkowe środowiskowe czynniki ryzyka, takie, jak operacja i unieruchomienie, choroba nowotworowa, niewydolność krążenia, miażdżyca zarostowa tętnic, hipercholesterolemia, cukrzyca, otyłość, palenie tytoniu, a także w  przypadku ciąży, połogu oraz u osób powyżej 60 r.ż.
 • Dodatkowo – w przypadku stwierdzenia występowania predyspozycji genetycznej do choroby zakrzepowo-zatorowej u któregoś z członków rodziny zaleca się wykonanie badań również wśród krewnych Pacjenta.
Materiał do badania

Krew pełna pobrana na EDTA (Pacjent nie musi być na czczo).

Uwaga! Jeśli Pacjent miał przetaczaną krew, należy odczekać min. 2 miesiące przed pobraniem krwi do badania genetycznego.

Skierowanie

Badanie można wykonać w ramach kontraktu NFZ po kwalifikacji Pacjenta w  Poradni Genetycznej na  podstawie wywiadu rodzinnego i dokumentacji medycznej (konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego do Poradni Genetycznej, który ma  podpisaną umowę z NFZ) lub odpłatnie jako badanie prywatne.

Czas oczekiwania

Do 20 dni roboczych.

Cena badania