Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy:


1. Administratorem systemów nagrywania rozmów telefonicznych jest Fundacja GODULA HOPE będąca właścicielem NZOZ GENOM z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11 pawilon A1.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Fundacji GODULA HOPE, z którym można skontaktować się pisemnie pod adresem: ul. Główna 11 pawilon A1, Ruda Śląska.

3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi Pacjenta.

4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.

4. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące oraz wychodzące.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do Fundacji GODULA HOPE wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.

6. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż osiem miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Fundacja GODULA HOPE powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

7. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
– dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
– sprostowania danych osobowych;
– usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
– ograniczenia przetwarzania;
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.


9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.Zapewniamy profesjonalna opiekę

Umów się na wizytę
SZYBKI KONTAKT

ul. Główna 11 - pawilon A1
41-711 Ruda Śląska
e-mail: fundacja@godulahope.pl