Strona główna

Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r nowego ogólnoeuropejskiego rozporządzenia dotyczącego ochrony Pana/ Pani danych osobowych, które przewiduje szereg dodatkowych wymagań dotyczących sposobu,  w jaki nasza firma  możę wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe, chcielibyśmy udzielić informacji w tym zakresie.

W trosce o Pana/ Pani bezpieczeństwo, a także transparentność przetwarzania danych osobowych przez naszą Fundację GODULA HOPE postanowiliśmy przekazać Panu/Pani nowe, dodatkowe informacje zgodnie z art.13 RODO.

Informacje te stanowią uzupełnienie informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, przekazanych przy założeniu Historii Choroby lub w momencie podpisania formularzy zgód wyrażonych na dostęp do informacji, dokumentacji medycznej oraz na różnego rodzaju świadczone przez nas usługi medyczne.

W związku z powyższym pragniemy poinformować Pana/Panią, że:

 • Fundację GODULA HOPE z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11 pawilon A1, jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami medycznymi jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwia do nich dostęp.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczonymi przez nas usługami medycznymi w zakresie wszystkich realizowanych usług, ze szczególnym uwzględnieniem badań genetycznych będą przechowywane przez okres 20 lat lub dłużej, w wypadku wystąpienia innych wymagań określonych w ustawach. Więcej informacji na temat tego jak firma przechowuje dane osobowe można znaleźć w naszym regulaminie na stronie internetowej.
 • Przetwarzanie danych osobowych dla celów wskazanych w dokumentacji medycznej oraz formularzach: upoważnienia do dostępu do dokumentacji oraz informacji medycznej oraz  świadomej zgody, odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Pana/Panią, w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji GODULA HOPE  w związku z przepisami dotyczącymi Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia  8 czerwca 2017, artykułu 5 RODO,  oraz niezbędności przetwarzania danych przez firmę do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (artykuł 6 RODO).
 • Przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego oferowanych usług medycznych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (artykuł 6 RODO).
 • Jeśli wyraził Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w ramach  upoważnienia do dostępu do dokumentacji oraz informacji lub innych celach niż powyższe, przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie lub udostępnianie Pana/Pani danych osobowych w tym celu. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z takiego prawa, proszę wysłać pisemnie – pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych oraz informacji zgromadzonych na Pana/Pani temat. Jeśli uważa Pan/Pani, że jakiekolwiek informacje na Pana/Pani temat są błędne, może Pan/Pani poprosić na piśmie (mailem lub pocztą tradycyjną) o ich sprostowanie lub usunięcie.
 • Może Pan/Pani także poprosić nas o ograniczenie wykorzystania Pana/Pani danych osobowych, wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania oraz poprosić o cofnięcie wyrażonej wcześniej zgody dotyczącej dostępu do informacji i/lub dokumentacji medycznej, a także wykorzystywania do celów marketingowych.
 • Jeśli zrezygnuje Pan/Pani ze świadczonych przez nas usług medycznych, nie będziemy mogli usunąć tych danych osobowych, które zabrano dla powyższych celów przez okres  zgodny z obowiązującymi rozporządzeniami w tym zakresie.
 • Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące wykorzystania przez Pana/Pani danych osobowych lub chciałby/chciałaby Pan/Pani otrzymać informację dotyczącą informacji przedstawionych powyżej proszę zapoznać się z regulaminem umieszczonym na naszej stronie www. lub skontaktować się z nami  pocztą tradycyjną.
 • Jeśli uzyskane odpowiedzi Pana/Pani nie usatysfakcjonują, może Pan/Pani złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wyrażam zgodę na nagrywanie  rozmów telefonicznych, w tym teleporad  przez Fundację Godula Hope. Oświadczam, że jestem świadoma iż brak takiej zgody jest jednoznaczny z brakiem możliwości skorzystania z usług medycznych świadczonych drogą telefoniczną.*