REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH

 

 1. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów  Podarunkowych.

 

 1. Definicje.
 2. Voucher Podarunkowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Fundacji Godula Hope, uprawniający Posiadacza do wykonania badania ( pakietu badań ) wymienionych na Voucherze a znajdujące się w ofercie  Fundacji Godula Hope
 3. Nabywca – osoba fizyczna lub firma dokonująca zakupu Vouchera Podarunkowego w Fundacji Godula Hope
 4. Posiadacz, Pacjent – osoba realizująca Voucher Podarunkowy;
 5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
 6. Fundacja Godula Hope  – Fundacja na rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet Godula Hope z siedziba w Rudzie Śląskiej prowadząca zakład leczniczy NZOZ GENOM
 7. Usługa – świadczenie zdrowotne realizowane przez Fundację Godula Hope , opisane na Voucherze  Podarunkowym;
 8. Wydawca – oznacza Fundację na rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet Godula Hope z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11 Pawilon 1A, NIP 641-21-01-392, Regon 273681623, KRS 0000008844; e-mail: fundacja@godulahope.pl;

 

III. Warunki ogólne.

 1. Wydawca oferuje do nabycia w Fundacji Godula Hope Vouchery Podarunkowe na badania znajdujące się w ofercie Fundacji, których wykonanie jest możliwe bez skierowania od lekarza.
 2. Nabywca dokonując zakupu Vouchera Podarunkowego wybiera konkretne badanie, które następnie zostaje opisane na Voucherze z opisanym zakupionym badaniem.
 3. Wzór Vouchera Podarunkowego  oraz niniejszy regulamin opublikowane są na stronie internetowej https://godulahope.pl/
 4. Wydawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Posiadacza Vouchera Podarunkowego badania wskazanego na Voucherze
 5. Voucher Prezentowy może być wykorzystany wyłącznie w siedzibie Fundacji Godula Hope
 6. Każdy Voucher oznaczony jest indywidualnym numerem porządkowym, pieczątką Fundacji Godula Hope, datą ważności Vouchera oraz nazwą badania
 7. Voucher Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 8. Okres ważności Vouchera Podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera Podarunkowego. Niewykorzystanie Vouchera Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie. W przypadku Vouchera zawierającego w numerze porządkowym litery „S” termin realizacji Vouchera może być krótszy
 9. Wydanie Vouchera Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia Vouchera.
 10. Realizacja Vouchera Podarunkowego
 11. Posiadacz Vouchera Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
 12. Voucher Podarunkowy uprawnia do wykonania tylko i wyłącznie badania wskazanego na Voucherze; Posiadacz nie ma możliwości dokonania zamiany badania opisanego na Voucherze na inne znajdujące się w ofercie Wydawcy;
  b. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera  Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera Podarunkowego, nie można zrealizować badania opisanego na Voucherze
  c. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
 13. w chwili wykonywania badania Posiadacz przekazuje Voucher Wydawcy ; przekazania Vouchera wydawcy jest warunkiem realizacji usługi
  d. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania badania jeśli Voucher mający być podstawą prawa do jego wykonania jest nieczytelny, zniszczony, bądź w inny sposób nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku Voucher Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera  Podarunkowego zastępczego.

 

 1. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem i realizacją Vouchera Podarunkowego  będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Nabywcę Vouchera lub jego Posiadacza , osobiście  w sekretariacie Fundacji Godula Hope

 

VI. Postanowienia końcowe
1. Zakup Vouchera  Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie https://godulahope.pl/
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie i https://godulahope.pl/  i dotyczyć będą Voucherów Podarunkowych  zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

Skip to content